Den nye pasient undersøkelsen

Det er mange som kvier seg for å gå til tannlegen. Særlig dersom det er lenge siden du var der sist. Dette forstår vi, og ønsker å gi deg best mulig opplevelse når du velger å komme til oss. Vi setter av god tid når du kommer, slik at vi både får gjort en grundig undersøkelse, tatt nødvendige røntgenbilder, og gjort en grundig rens. Vårt mål er å hjelpe deg til best mulig tannhelse.

Ny pasient

750,-kr (gjelder time hos våre nye behandlere)

Selve Undersøkelsen

En grundig undersøkelse vil bli utført. Dette involverer undersøkelse inne i munnen som innsiden av kinn, tungen, munngulvet, ganen og svelg, støttevevet rundt tennene, tennene og bittforhold.

eksisterende fyllinger, kroner og broer. Det  vil også bli foretatt undersøke av kjeveleddene og lymfekjertler i hode nakke regionen. Grunne til at vi undersøker lympfekjertler i hode og hals og ser på slimhinner inne i munnen er at vi screener alle være pasienter for tidlige tegn på kreft i munn hulen. Jo tidligere slikt oppdages jo bedre er prognosen da man kan komme i gang med relevant behandling så tidlig som mulig.

Kjeveleddene undersøkes for å avdekke mulig kjeveledds dysfunksjon. Se informasjon om dette under kjeveledd  og hodepine.

Røntgen bilder

I mange tilfeller kan det være nødvendig å ta røntgenbilder for å undersøke forhold, som man ikke kan se med det blotte øye inne i kjeven. Disse blir tatt med digitalt røntgen noe som gjør at vi kan reduserer strålingsdosen fra røntgen apparatet sterkt i forhold til det som er nødvendig å benytte ved konvensjonelle røntgen med film. Hvilke røntgenbilder som kan være nødvendig å ta avhenger av de kliniske funn man gjøre ved undersøkelsen.

Konsultasjon etter undersøkelsen

Etter at undersøkelsen er avsluttet vil tannlegen snakke med deg og informere deg om de funn som er gjort og hva funnene betyr. Han vil informere deg om sannsynlig utvikling om eventuell behandling ikke iverksettes. Du vil bli informert om alternative behandlings løsninger der disse forefinnes.

Eventuelt videre supplerende undersøkelser

I noen tilfeller kan det være riktig å foreta supplerende undersøkelser på bakgrunn av de funn man har gjort, før man kan stille den endelige diagnosen. Er det aktuelt for deg vil tannlegen informere deg hva man trenger av tilleggs undersøkelser. Hvorfor disse er nødvendig og hva man ønsker å avklare med disse. Du vil bli informert om kostnaden rundt dette. Det vil så blir avtalt tid til dette senere, om tiden ikke tillater at de kan utføres nå.

Vurdering av diagnostiske data

en del komplekse tilfeller kan det være forhold tannlegen trenger litt tid til å vurdere, som røntgenbilder og undersøkelses dataene før han kan utarbeide den endelig diagnosen.

Utarbeide behandlingsplan og kostnadsoverslag

På basis av funnene og diagnosene som stilles vil tannlegen utarbeide en terapiplan og kostnadsoverslag til deg. I slike tilfelle vil det være nødvendig at du kommer tilbake til en egen konsultasjon slik at man kan få gitt deg ytterligere informasjon.

Konsultasjon en tid etter undersøkelsen

I denne konsultasjonen, som finner sted noen dager etter undersøkelsen er avsluttet, har tannlegen i mellomtiden vurdert din situasjon, slik den kommer fram under undersøkelsen.
Han ar fått stilt diagnoser og på bakgrunn av dette utarbeidet en behandlingsplan som han mener er den du vil være mest tjent med på lang sikt.

I denne konsultasjonen vil han gå igjennom med deg de funn som ble gjort og den behandlingsplan som er utarbeidet. Han vil også informere om alternative behandlingsmetoder der det kan være aktuelt. Han vil ha tatt hensyn til dine individuelle ønsker vedrørende din framtidige tannhelse, som dere snakket om i da du kom til oss første gangen.

Det vil bli gitt opplysning om kostnadene rundt den anbefalt terapiplanen og for de forskjellige faser om behandlingen kan eller skal gjøres i faser.

De økonomiske sider ved behandlingen

Den økonomiansvarlige hos oss vil diskutere med deg vedrørende kostnaden for behandlingen som er planlagt. Vi er klar over at kostnaden til tannbehandling er noe de fleste ikke legger inn i sitt private budsjett. Derfor kan det være vanskelig å se at man har råd til tannbehandlingen, som tannlegen har planlagt for deg.

Vi er klar over at denne situasjonen kan generere en del stress hos noen pasienter
Økonomiansvarliges oppgave er å hjelpe deg å se på muligheter, som gjør at vi kan strukturere den planlagte behandlingen og betalingen på en slik måte at du har råd til den foreslåtte nødvendige behandlingen som du både fortjener og trenger.

Dette er en bedre løsning enn om man lar vær å få utført nødvendig behandling.
For så senere å innse, at det å vente medfører sykdomsprosessene har fått utvikle seg slik at behandlingen blir mer omfattende og mer kostbar, enn om man hadde gjort behandlingen når den var nødvendig og den ble anbefalt.

Etter at du har akseptert behandlingsplanen vil vi sende deg et skriftlig sammendrag av det vi har snakket om.

Vi ønsker at alle våre pasienter skal være godt orientert om alle forhold rundt behandlingen før den iverksettes. Dette fordi vi er partnere med våre pasienter for at de skal få best mulig framtidig tannhelse.

Du er nå klar til å starte på den først delen av din behandling hos oss enten via vårt forebyggende program eller med mer vanlig tannbehandling. Vi kan nå i fellesskap få satt opp en behandlingstid til deg.

Spørsmål vedrørende behandlingen

Har du spørsmål vedrørende din behandling eller betalingen er du selvfølgelig alltid velkommen til å ta direkte kontakt med oss.